top of page

วันครู 2567

อัปเดตเมื่อ 18 ม.ค.

วันที่ 16 มกราคม ถือเป็นวันครู (อาจาริยบูชา) ตามประเพณีของสังคมไทย และเป็นวันที่ลูกศิษย์สายวัดป่าพงรำลึกถึงวันมรณภาพของหลวงพ่อชา


ในวันอันเป็นมงคลนี้ คณะสงฆ์ที่วัดป่าชิปท์เว็ทได้รำลึกถึงชีวิตและคำสั่งสอนของหลวงพ่อชา รวมถึงหลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์อมโร ผู้ซึ่งยังคงสืบทอด แนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์จนถึงปัญจุบันตามประเพณีของเราจะถือว่า “ครู” เป็นกัลยาณมิตร ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว


นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้แสดงถึงคุณธรรม 7 ประการของกัลยาณมิตร อันได้แก่


  1. ปิโย —น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม

  2. ครุ —น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ และปลอดภัย

  3. ภาวนีโย —น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ

  4. วตฺตา จ —รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี

  5. วจนกฺขโม —อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว

  6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา —แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

  7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย —ไม่ชักนำในอฐาน คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียComments


bottom of page