top of page

วันอาสาฬหบูชา30 กรกฎาคม 2566

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2566

ในวันเพ็ญเดือน 8 ทางจันทรคติ เราเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชาหรือที่เรียกว่า วันธรรมสวนะ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของเราชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า คือ 'ธัมมจักกัปปวัตนสูตร' ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาในสวนกวางเมืองสารนาถ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน" วงล้อแห่งธรรมได้หมุนไปเพื่อประโยชน์ของทุกคน โดยมีอริยสัจ 4 เป็นพื้นฐานของคำสอน อื่น ๆ ของพระพุทธเจ้า


ในวันนั้น โปรแกรมที่วัดจะเป็นดังนี้:


10:00 – อาราธนาศีลและสวดพระปริตร 10:30 – ใส่บาตรข้าวสวย และถวายภัตตาหารเพล 11:00 – รับประทานอาหารร่วมกัน 12:30 – เวียนเทียนรอบศาลา 12:45 – อาจารย์คงฤทธิ์บรรยายธรรมเป็นภาษาไทยและอังกฤษ 13:30 – พิธีให้พรและปิดงานหลังจากนั้น ท่านที่ต้องการพักดื่มน้ำชาและสนทนาธรรมอย่างไม่เป็นทางการกับพระอาจารย์ สามารถอยู่ต่อได้


โปรดทราบว่าโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสม
Comments


bottom of page