top of page
IMG_4469_edited.jpg

วัด

เกี่ยวกับวัด

โลกุตตรวิหาร คือชื่อของ วัดป่าชิปท์เว็ท ในภาษาบาลี อันเป็นภาษาบันทึกคำสอน ของพุทธศาสนาสายเถรวาท คำว่า "โลกุตตรวิหาร" หมายความว่า "อยู่เหนือโลก" คำว่า "โลกุตตระ" ประกอบขึ้นจากคำว่า "โลกะ" ซึ่งหมายถึงโลก และคำว่า "อุตตระ" ที่แปลว่า ด้านบน หรือ ทิศเหนือ คำว่า "วิหาร" หมายถึงทั้งที่พักทางร่างกายและที่พักทางจิตใจ จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา คือการข้ามพ้นภาวะปรุงแต่งทางโลกทั้งปวง และการบรรลุพระนิพพาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ "เหนือโลก" คำว่า "โลกุตตรวิหาร" ยังเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับวัด ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปยุโรปอีกด้วย

7757699_orig.jpg

การมาเยี่ยมเยือนวัด

การมาทำบุพระฉันเพลเวลา 11.00 น. ท่านที่จะถวายอาหารเพล ขอให้ท่านมาก่อนเวลา เพื่อเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ หลังจากที่พระสงฆ์ตักอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มาทำบุญ ณ ที่นั้นรับประทานอาหารร่วมกัน

ท่านสามารถมาร่วมทำกิจกรรมและเยี่ยมเยือนได้ทุกวัน จนกระทั้ง การสวดมนต์เย็นจบลง โดยปกติช่วงก่อนและหลังจากฉันเพลแล้ว จะมีพระสงฆ์ ประจำอยู่ที่วัดตลอดเวลา เพื่อให้การสนทนาธรรม และตอบคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา และมีการทำสมาธิ

 

9ccd70_cbf502a73cf2492cbdb0c0bcfc77c7d2~mv2.webp
9ccd70_fbdb2e1868c846fdb48ab1587d209c9d~mv2.webp
9ccd70_727c8f91b470450094c0714a9d00d71e~mv2.webp


ศาลาปฏิบัติสมาธิ

ศาลาปฏิบัติสมาธิ ตั้งอยู่ด้านบนในป่า ด้านหลังของตัวบ้านหลัก และโดยปกติจะเปิดให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนวัด

โดยปกติ คณะสงฆ์จะปฏิบัติทำวัตรเช้า และ ทำวัตรเย็น โดยการสวดมนต์และทำสมาธิ ที่ศาลาแห่งนี้  ผู้ใดต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ เรายินดีต้อนรับเสมอ

  • ทำวัตรเช้า ปฏิบัติในเวลา 5:00 (หากท่านตื่นเช้า)
     

  • ทำวัตรเย็น ปฏิบัติในเวลา 19:00

การชุมนุมเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำ ห้าวันต่ออาทิตย์ หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาส่ง email มาที่:

การมาพักค้างคืน

วัดป่าชิปต์เว็ทสามารถเปิดให้ญาติโยมที่สนใจมาพักปฏิบัติธรรมในช่วงสั้นๆ ได้ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ที่มาเป็นครั้งแรกสามารถพักได้นานที่สุด สามคืน ท่านใดที่สนใจมาพักกรุณาดูรายละเอียดได้ที่หน้า "ปฏิบัติธรรม"

ตารางเวลาประจำวัน

ตารางนี้คือสรุปรายละเอียดของกิจวัตรประจำวัน อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างในแต่ละวัน แต่โดยส่วนใหญ่จะมีกิจวัตรตามนี้:

05:00-06:00    ทำวัตรเช้า (สวดมนต์ และ นั่งสมาธิ) - ในศาลา
07:00                อาหารเช้า และ ทำความสะอาด - ในบ้านหลัก

08:00-10:30    ช่วงเวลาทำงาน
11:00                อาหารมื้อหลัก - ในบ้านหลัก
19:00                ทำวัตรเย็น (สวดมนต์ และ นั่งสมาธิ) - ในศาลา

ชีวิตในแบบของพระสงฆ์

แบบการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังชีพด้วยปัจจัยที่ได้รับบริจาคตามที่บัญญัติในพระวินัย(สืบทอดหลักการปฏิบัติตามแบบของสมณะในสมัยพุทธกาล) ได้แก่ อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย, ฯลฯ ซึ่งบริจาคด้วยความศรัทธาของอุบาสกและอุบาสิกา.

อาจารย์ชา ผู้ก่อตั้งสายวัดป่านี้เคยกล่าวไว้ว่า โยมให้อาหารกายแก่พระสงฆ์ ส่วนพระสงฆ์ให้อาหารใจแก่โยม เช่น การแนะนำสั่งสอนธรรม ให้การสนทนาธรรม ตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็นต้น.

ความสัมพันธ์ของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี้ทำให้เกิดความสามัคคีธรรมระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า พุทธบริษัท- หมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา.

bottom of page