top of page
20181005_093557.jpg

การเข้าพัก

หากคุณต้องการพักค้างคืนที่วัด โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งอีเมลตามคำแนะนําที่ด้านล่างของหน้านี้ ผู้เข้าพักครั้งแรกมักจะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกินสามวัน หากคุณเดินทางมาจากต่างประเทศ อาจเป็นไปได้ที่จะขอพักนานกว่านั้น

แม้ว่าจะมีเวลาสําหรับการทําสมาธิและปฏิบัติภาวนาส่วนตัวมาก ผู้มาพักควรตระหนักว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรม เราให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เส้นทางพุทธศาสนาในทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน ไม่ใช่แค่ระหว่างการทําสมาธิในรูปแบบเท่านั้น

ในระหว่างการเข้าพัก แขกจะต้องมีส่วนร่วมในกิจวัตรประจําวันและช่วยงานบางอย่าง  กฎของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือ พระวินัย ซึ่งไม่อนุญาตให้พระสงฆ์เก็บและเตรียมอาหารของตนเอง และไม่อนุญาตให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้หรือขุดดิน การช่วยเหลือในห้องครัวและพื้นดินรอบๆวัด จึงเป็นวิธีที่ฆราวาสสามารถช่วยได้มากในการดำรงอยู่ของวัด

ในหลายๆวัน อาจมีงานที่จําเป็นอื่นๆ ที่เราคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ และบ่อยครั้ง ที่มีงานที่ต้องการอาสาสมัคร ที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ

ที่พัก

ชั้นบนของตัวอาคารเป็นเขตของสงฆ์ 

ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักเดี่ยว แต่บางครั้งทางวัดก็จะขอให้ผู้ที่เข้าพักจำเป็นต้องแชร์ห้องกับผู้เข้าพักคนอื่นๆ 

คำสมาทานศีล ๘

​มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานศีล ๘, ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น ณ โอกาสบัดนี้,
ทุติยัมปะ มะยัง ภันเต ...
แม้คร้งที่ 2 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอสมาทานศีล ๘ ...
ตะติยัมปิ ...
แม้ครั้งที่ 3 นี้ ...

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,
ทุติยัมปิ พุทธัง ...
ตะติยัมปิ พุทธัง..

1.    ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์, และทรมานให้สัตว์, ได้รับความทุกข์เดือดร้อน,


2.    อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการขโมย ฉ้อโกง เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิได้รับอนุญาต, 


3.    อะพรัหฺมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์


4.     มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดคำเท็จ (และงดเว้นพูดจายุยงส่อเสียด,พูดจาหยาบคายด่าทอ,พูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระ, ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ผู้ปฏิบัติพึงสำรวมวาจา  พูดแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น),


5.     สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะท สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย, และเครื่องดองของเมา, อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท (และงดสูบบุหรี่ในบริเวณวัด),


6.     วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการบริโภคอาหารในยามวิกาล, (อนุญาตให้ดื่มน้ำหวาน(น้ำตาล) น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ ช็อกโกแล็ตแบบไม่มีนมผสม ชา กาแฟ หรือนมถั่วเหลือง (งดนมวัว))


7.     นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ - มาลาคันธะ - วิเลปะนะ - ธารณะ - มัณฑะนะ - วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ ฟ้อนรำ, การขับร้องเพลง การดนตรี, การละเล่นทุกชนิดที่เป็นข้าศึกต่อกุศล, การตกแต่งตนด้วยพวงมาลา, ด้วยเครื่องกลิ่นหอม และเครื่องผัดทา,


8.     อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา เวระมะนี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่

กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวันของโดยย่อ อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันหนึ่งไปวันหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดังต่อไปนี้

05.00―06.00 น.      ทำวัตรเช้า
07.00    น.                 รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
11.00    น.                 รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
19.00―20.30 น.      ทำวัตรเย็น

สิ่งที่ควรนำติดตัวมาด้วย

  • ไฟฉาย

  • รองเท้าบูทยางกันฝน  เสื้อกันฝน ร่ม

  • ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ปลอกผ้าห่ม 

  • นาฬิกาปลุก ฯลฯ

นโยบายการตั้งแคมป์

ผู้ที่ต้องการตั้งแคมป์พักแรมในเขตของวัดและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของวัด ควรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • อ่านข้อมูลในหน้านี้และส่งอีเมลเข้ามาจองช่วงเวลาที่ต้องการเข้าพัก ก่อนที่จะเดินทางมาถึง

  • เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับช่วยเหลืองานต่างๆในวัด ในช่วงเวลาที่เข้าพัก

  • เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมทั้งหมด เช่น การทำวัตรเช้าและเย็น

  • สำหรับแขกที่เป็นฆราวาส ให้ถือศีล 8 (ดูด้านบน) ตลอดการเข้าพักในวัด

การดูแลสุขภาพ

หากคุณมาจากประเทศในยุโรป คุณควรนำบัตรประกันสุขภาพยุโรป (EHIC) ติดตัวมาด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่นี่ได้ หากคุณมาจากประเทศอื่น ขอแนะนำให้ทำประกันการเดินทาง

ขนบธรรมเนียมในวัด

ทางวัดขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติทุกท่านโปรดพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ระหว่างพำนักอยู่ในวัด และปิดวาจาหลังจากทำวัตรเย็นเสร็จไปจนถึงเวลาทำวัตรเช้า และพึงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆ ภายในวัดด้วย

การสนทนากับพระ  หากเป็นผู้ชายไม่ค่อยมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดนัก เพียงแต่ให้ตระหนักว่าเป็นการสนทนากับพระ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของสังคม มีเพศ คือ สถานะทางสังคมเหนือกว่าตน เมื่อเข้าไปถึงที่อยู่ของท่าน ควรจะกราบพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนั้นก่อน แล้วจึงกราบพระสงฆ์ ซึ่งนิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ในกรณีที่เป็นสตรีนั้น สตรีไม่ควรอยู่กับภิกษุสงฆ์สองต่อสอง หากต้องสนทนาควรมีบุรุษอยู่ด้วย  

การขอเข้าพักในวัด

หากต้องการขอเข้าพักในวัด กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มผู้ขอเข้าพักด้านล่างและส่งไปยังอีเมลของพระภิกษุผู้ดูแลที่พัก:

ทำบุญ สนับสนุนวัด

ทุกสิ่งในวัดนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ที่พักอาศัย รวมถึงอาหารที่เรารับประทาน ล้วนได้รับการบริจาคโดยผู้สนับสนุนและแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าการเรี่ยราย การถือและใช้เงิน รวมถึงการผลิตและปรุงอาหารของตนเอง เป็นการฝ่าฝืนพระวินัยของสงฆ์ ทุกสิ่งถูกมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณสามารถบริจาคให้วัดได้ตามเห็นเหมาะสม

​สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อวัตร (การปฏิบัติ) และ พระวินัย(กฏ) ของพระสงฆ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีหนังสือเล่มนี้ให้อ่าน  (แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าต้องอ่านเล่มนี้จึงจะสามารถเข้าพักที่วัดได้)

bottom of page