top of page
20181010_154325.jpg

ร่วมบุญ

ในวัดป่าชิปท์เว็ท ทุกอย่างตั้งแต่การสอนธรรมะ ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคงอยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้อของผู้สนับสนุนของพวกเรา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยที่ฆราวาสผู้มีจิตศรัทธา ให้การอุปถัมภ์วัดด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ทำให้วัดดำรงอยู่ได้ ส่วนคณะสงฆ์ให้ประโยชน์สุขแก่ฆราวาสโดยการสอนศีลธรรม และดูแลวัด ทำให้วัดคงอยู่อย่างถาวรและเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน  การมีมิตรไมตรีต่อกันเช่นนี้ เป็นเสมือนการดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความไว้วางใจ เคารพรักและศรัทธา

​​หากท่านประสงค์จะให้การสนับสนุนวัดป่าชิปท์เว็ท ท่านสามารถทำได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ :

bottom of page